TOPlist

Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

(dále jen „Zásady“)

I. Úvodní ustanovení

Cílem těchto Zásad, které vydal Bc. Štefan Bačík, IČO: 66077672, Větrná 2716/8, Ústí nad Labem, 40011, Česká republika, e-mail: Info@uklidbacik.cz, tel.: 606 879388   (dále jen „Provozovatel“),
je informovat Klienty o tom, jaké osobní údaje o nich Provozovatel jako správce zpracovává při poskytování služeb a při návštěvách internetových stránek www.uklidbacik.cz, k jakým účelům a jak dlouho Provozovatel tyto osobní údaje v souladu s planými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a také informovat o tom, jaká práva zákazníkům v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Zásady jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů za účelem zajištění informační povinnosti Provozovatele jako správce dle čl. 13 GDPR.

II. Kategorie osobních údajů

V rámci činnosti Provozovatele jsou zpracovány následující osobní údaje.

 1. Základní osobní údaje a adresní údaje. Tyto údaje jsou potřebné pro uzavření a plnění smlouvy.
  Jedná se zejména o:
 • Akademický titul,
 • Jméno a příjmení,
 • Název obchodní firmy,
 • Rodné číslo,
 • IČO, DIČ,
 • Adresa trvalého pobytu,
 • Adresa sídla- místa podnikání,
 • Fakturační adresa,
 • Identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby kterou zákazník určí,
 • Bankovní spojení,
 1. Kontaktní údaje
 • Kontaktní telefonní číslo,
 • Kontaktní e-mail
 • Adresy na sociální sítě

 

III. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje pro následující účely:

 • Plnění smlouvy a poskytování služeb,
 • Splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační),
 • Marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele
 • Ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem)

Osobní údaje pro tyto dílčí účely jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány.

V případě uzavření smlouvy dle obchodních podmínek Provozovatele budou osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 36 měsíců pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Provozovatelem a Klientem, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Provozovatele.

Oprávněným zájem Provozovatele je řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi Provozovatelem a Klientem a plnění zákonných povinností, které Provozovateli ze smluvního vztahu vyplývají.

Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím p roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Klientem.

Pro účely marketingu a obchodních nabídek Provozovatele dojde ke zpracování osobních údajů po dobu neurčitou.

Zpracovávání údajů subjektů údajů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu

U klientů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává Provozovatel osobní údaje s jejich souhlasem po dobu neurčitou. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek www.uklidbacik.cz jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies, které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny.

Zpracovávání cookies z internetových stránek www.uklidbacik.cz

V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách Provozovatele, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek, pro účely internetové reklamy Provozovatele a z důvodu statistik.

IV. Předání osobních údajů jiným správcům, kategorie dalších příjemců osobních údajů a způsob zpracování osobních údajů.

Provozovatel je správcem osobních údajů. Osobní údaje nejsou zpracovávány žádným jiným subjektem. Ke zpracovávaným osobním údajům bude mít přístup pouze správce.

Osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám, do třetí země ani mezinárodní organizaci.

Osobní údaje klientů jsou a budou zpracovány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

V. Informace o právech klientů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Klient má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Provozovatelem. Odvolání souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). Klient má dále právo:

1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje následující práva:

 • získat potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
 • získat informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
 • získat kopii osobních údajů v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

V případě opakované žádosti bude Provozovatel oprávněn za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

2. Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude Provozovatel. Klient, má rovněž povinnost oznamovat Provozovateli změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Klient je zároveň povinen Provozovateli poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm Provozovatel zpracovává, nejsou přesné. Provozovatel provede opravu bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit na e-mailu: Info@uklidbacik.cz

3. Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud Provozovatel neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.

4. Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to zasláním písemné žádosti na adresu Provozovatele.

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR má subjekt údajů právo na oznámení ze strany Provozovatele v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, bude Provozovatel informovat jednotlivé příjemce s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Provozovatele.

V případě, že Provozovatel neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, Provozovatel zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu Provozovatele.

7. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely je možné kdykoliv po jeho účinnosti odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to elektronicky nebo písemně. 

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

8. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

VI. Závěrečné ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován.  K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Klientem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

Klienti, kteří prostřednictvím objednávkového formuláře poskytnou své osobní údaje za účelem uzavření smlouvy či poskytnou souhlas se zpracováním osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí.

Znění Zásad může Provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně Provozovatel informuje klienta e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn